Usługi Inspektora BHP i PPOŻ

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

- szkolenia wstępne i okresowe
- ocena i dokumentacja ryzyka zawodowego na stanowisku pracy
- sporządzenie dokumentacji powypadkowej
- opracowanie analizy stanu BHP
- pomoc w realizacji nakazów organów kontrolnych
 
 
 

Usługi doradcze, kontrolne oraz szkoleniowe z zakresu ochrony przeciwpożarowej

- opracowywanie oraz aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Przeciwpożarowego obiektu
- oznakowanie obiektów znakami pożarowymi i ewakuacyjnymi
- dobór i wyposażenie obiektu w podręczny sprzęt przeciwpożarowy
- ćwiczenia z ewakuacji budynku
- szkolenie wstępne przeciwpożarowe
- szkolenie okresowe przeciwpożarowe
- audyt stanu bezpieczeństwa przeciwpoźarowego
- dostosowanie obiektów według zaleceń pokontrolnych oraz zgodnie z opracowanymi przez rzeczoznawców warunkami bezpieczeństwa ppoż
- reprezentowanie właścicieli lub zarządców obiektów  w trakcie kontroli ppoż
- ćwiczenia z praktycznego użycia podręcznego sprzętu przeciwpożarowego

Jakie obiekty powinny posiadać INSTRUKCJĘ BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z dnia 22 czerwca 2010r ) opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego jest obowiazkowe dla obiektów lub ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe.

-użyteczności publicznej (zaliczone do kategorii zagrożenia ludzi ZL I - supermarkety,kina, teatry, kościoły, hale wystawowe, sale konferencyjne, stołówki, aule itp. / kategorii zagrożenia ludzi ZL II - szpitale, żłobki, przedszkola, domy dla osób starszych domy opieki społecznej, hospicja itp. / kategorii zagrożenia ludzi ZL III - banki, biura, budynki administracji, szkoły, sklepy, urzędy skarbowe, poczty itp.)

-zamieszkania zbiorowego (zaliczone do kategorii zagrożenia ludzi ZL V - hotele, motele, pensjonaty, internaty, akademiki, koszary, schroniska itp.)

-produkcyjne, magazynowe ( PM ) np.magazyny, hurtownie, hale produkcyjne itp.

-inwentarskie ( IN ) np. chlewnie, kurniki itp.

 

 jeżeli w powyższych grupach występuje strefa zagrożenia wybuchem lub kubatura brutto budynku lub jego części. która stanowi odrębna strefę pożarową przekracza 1000m3, w przypadku budynków inwentarskich przekracza 1500m3, a dla obiektów innych niż budynek przekracza 1000m2 np.stacje uzdatniania wody, składowiska odpadów

 

-jeżeli występuje w nich strefa zagrożenia wybuchem (bez względu na gabaryty obiektu) np.stacje paliw płynnych, stacje gazu

 

Aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego podlega wymogowi okresowej aktualizacji, nie rzadziej niż raz na dwa lata, jak również po nastąpieniu takich zmian sposobu eksploatacji obiektu lub procesu technologicznego, które doprowadzą do wystąpienia innych warunków ochrony przeciwpożarowej.

 

Ćwiczenia z ewakuacji budynku

-właściciel lub zarządca obiektu przeznaczonego dla ponad 50 osób będących jego stałymi użytkownikami, nie zakwalifikowanego do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV, powinien conajmniej raz na dwa lata przeprowadzć praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji z całego budynku

-w przypadku obiektów, w których cyklicznie zmienia się jednocześnie grupa powyżej 50 użytkowników, w szczególności: szkół, przedszkoli, internatów, domów studenckich itp., praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji należy dokonać conajmniej raz na rok, jednak w terminie nie dłuższym niż 3 niesiące od dnia rozpoczęcia  korzystania z obiektu przez nowych użytkowników

-w przypadku obiektu zawierającego strefę pożarową zakwalifikowanado kategorii zagrożenia ludzi ZL II oraz w budynkach zakwaterowania osadzonych zlokalizowanych na terenach zakładów karnych i aresztów śledczych, zakres i obszar budynku objęty praktycznym sprawdzeniem organizacji i warunków ewakuacji musi być uzgodniony z właściwym miejscowo komentantem powiatowym ( miejskim ) PSP

-właściciel lub zarządca obiektu powiadamia właściwego miejscowo komendanta powiatowego ( miejskiego ) PSP o terminie przeprowadzenia praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji nie później niż na tydzień przed ich przeprowadzeniem